Створення: 11.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 16/04/2013

ПрАТ “Скадовське ХПП” скликає загальні збори акціонерів 16.04.2013р. о 09.30 за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Шевченка, 2, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 16.04.13 з 09.00 до 09.20 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

15 469

19 331

Основні засоби

14 076

14 931

Запаси

21

25

Сумарна дебіторська заборгованість

1 332

2 712

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

83

Нерозподілений прибуток

(20 822)

(15 749)

Власний капітал

-18 010

-12 937

Статутний капітал

126

126

Довгострокові зобов’язання

32 345

30 197

Поточні зобов’язання

1 133

2 070

Чистий прибуток (збиток)

(5 068)

(4 984)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

504 400

504 400

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

25

36

 

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 47(1551) від 11.03.13.